Prečo sme vznikli

PLATOFRMA vznikla preto, aby do spoločenského priestoru priniesla zmysluplný obsah a
konštruktívnu diskusiu a združuje mladých ľudí v produktívnom veku, ktorým sú blízke hodnoty
slobody, rovnosti šancí, solidarity a rešpektu k životnému prostrediu. Najlepšou odpoveďou na
otázku prečo vznikla PLATFORMA a čo bude robiť, je tento výber zo stanov občianskeho
združenia:

PLATFORMA je združením tých, ktorí sú presvedčení, že spoločnosť založená na
princípoch slobody, rovnosti šancí, solidarity a rešpekte k životnému prostrediu je
možná. Našim prvoradým cieľom je zvyšovať kvalitu života obyvateľov a to bez ohľadu
na pôvod, vzdelanie, náboženstvo, politické presvedčenie, povolanie či región.

● PLAFTORMA sa zasadzuje o vytvorenie spoločnosti s vysokou kvalitou služieb
vo verejnom záujme. Sme presvedčení o tom, že vzdelanie, zdravotná starostlivosť,
sociálne služby, verejná doprava, dobré životné prostredie, bývanie, energie či kvalitné
potraviny majú byť široko dostupné všetkým vrstvám spoločnosti, a nielen
privilegovaným skupinám, ktoré majú dostatok prostriedkov či kontaktov.

● PLATFORMA v rámci správy vecí verejných presadzuje princíp solidarity voči
ohrozeným či vylúčeným skupinám obyvateľstva, ako aj voči jednotlivcom. Odmietame
nechať ľudí v akejkoľvek núdzi, či už sociálnej, zdravotnej, pracovnej, či právne
odkázaných napospas osudu, náhode, alebo samých na seba.

● PLATFORMA berie ochranu životného prostredia naozaj vážne a odmieta zľahčovať
negatívne dopady globálnej zmeny klímy. Našou povinnosťou je zanechať kvalitné
životné prostredie aj budúcim generáciám.

● PLATFORMA aktívne bojuje proti všetkým formám vylúčenia a obmedzovania práv a to
predovšetkým proti obmedzovaniu ľudských práv a slobôd, i voči netolerantnosti.

● PLATFORMA sa zasadzuje za takú správu vecí verejných, kde sú sloboda jednotlivca a
záujmy celej spoločnosti vzájomne vyvážené a premietnuté do zmysluplnej regulácie v
zmysle princípov solidarity a trvalej udržateľnosti.

● PLATFORMA je proeurópska a podporujúca integráciu a vzájomnú spoluprácu.
Zasadzuje sa o mierové riešenia konfliktov a je prísne proti akejkoľvek forme militarizmu,
či neprimeranému zásahu silou a silovými zložkami.

● PLATFORMA vznikla, aby ľudia hodnotovo príbuzní mali možnosť diskutovať o zložitých
problémoch súčasnej doby a hľadali riešenia vedúce k odstráneniu týchto problémov a
spôsoby, ako ich zaviesť do praxe. Spájame ľudí otvorených dialógu a akceptácie
odlišnosti názorov na spôsoby riešenia jednotlivých problémov.