Ciele

1) Pomáhať vytvárať a rozvíjať spoločnosť založenú na princípoch demokracie, slobody,
rovnosti šancí a solidarity.

2) Chrániť ľudské, občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

3) Starať sa o životné prostredie.

4) Chrániť a zvyšovať prístup obyvateľov k službám vo verejnom záujme.

5) Podporovať účasť obyvateľov na správe vecí verejných a spolurozhodovaní
v spoločnosti.