Aktivity

1) Organizovanie komunitných, kultúrnych, dobrovoľníckych a spoločenských aktivít a
podujatí pre svojich členov, ako aj pre širokú verejnosť, s cieľom posilnenia komunitnej
väzby, kolegiality a súdržnosti.

2) Vzdelávanie a informovanie členov i verejnosti.

3) Zdieľanie skúseností a výmena názorov rešpektujúc pluralitu a rôznorodosť postojov.

4) Vedenie dialógu s aktérmi štátnej a verejnej správy, vrátane subjektov súkromného
a občianskeho sektora s cieľom napĺňania cieľov a hodnôt združenia.

5) Zriaďovanie odborných pracovných skupín.

6) Spravovanie diskusných fór.

7) Publikačná a vydavateľská činnosť.

8) Tvorba analýz, prieskumov a odborných výstupov, ich verejná prezentácia a publicita v
oblasti tém, ktoré rezonujú v spoločnosti.